زیارت نامه امام حسن عسگری (ع)

                                                                             

درود بر تو ای سرورم  ای ابامحمد حسن  بن  علی آن  راهنمای راه  یافته  و رحمت  خدا و
برکات  او درود بر تو ای ولی و نماینده  خدا و فرزند اولیائش  درود بر تو ای حجت      
خدا و فرزند حجت های او درود بر تو ای برگزیده  خدا و فرزند برگزیدگانش  سلام  و     
درود بر تو ای جانشین  خدا و فرزند جانشینانش  و پدر جانشین  او درود بر تو ای     
خاتم پیامبران درود بر تو ای فرزند آقای اوصیاء درود بر تو ای فرزند امیرمؤمنان
درود بر تو ای فرزند بانوی بانوان جهانیان درود بر تو ای فرزند پیشوایان درود بر
تو ای فرزند اوصیاء راهنمایان  درود بر تو ای عصمت  و نگهبان  پرهیزکاران  درود بر     
تو ای امام  رستگاران  درود بر تو ای اساس  اهل  ایمان  درود بر تو ای گشایش  قلب      
اندوهناکان  درود بر تو ای وارث  پیامبران  برگزیده  خدا درود بر تو ای خزینه دار     
علم  وصی رسول  خدا درود بر تو ای دعوت کننده  به  احکام  و قوانین  خدا درود بر تو ای     
گویای به  کتاب  خدا درود بر تو ای حجت  حجتهای الهی درود بر تو ای راهنمای     
امت ها درود بر تو ای ولی و سرپرست  نعمتها درود بر تو ای گنجینه  دانش  درود بر     
تو ای کشتی بردباری درود بر تو ای پدر امام  منتظر که  عیان  است  برای خردمند حجت      
او و معرفت  او به  یقین  ثابت  و مبرهن  است  آنکه  در پرده  است  از دیده  ستمکاران      
و نهان  است  از دولت  و حکومت  فاسقان  و بازگردانید پروردگار ما بوسیله  او اسلام      
ناب  و تازه  را بعد از گرفتگی و فرسودگی و قرآن  را نو و تازه  پس  از کهنگی و     
پژمردگی گواهم  ای مولا و سرورم  که  تو بدرستی به پا داشتی نماز را و ادا کردی زکوة      
را و امر به  معروف  کردی و نهی از منکر نمودی و دعوت  کردی به  سوی راه      
پروردگارت  با کلام  حکمت آمیز و با پند و اندرز نیکو و پرستیدی خدا را خالصانه  تا     
آخر عمرت از خدا درخواست می نمایم به آن شأن و مقامی که نزد او دارید که بپذیرد
زیارت  مرا از شما و قدردانی نماید کوششم  را به  سوی شما و اجابت  فرماید دعایم      
را بوسیله  شما و قرار بدهد مرا از یاوران  حق  و پیروان  و همراهانش  و دوستانش  و     
دوست دارانش  و درود بر تو و رحمت  خدا و برکات  او     
خدایا درود فرست  بر آقای ما محمد و خاندان  محمد و درود فرست  بر حسن  بن  علی     
راهنمای بسوی دین  تو و دعوت  کننده  به  سوی راه  تو پرچم  هدایت  و راستی و چراغ      
تقوی و معدن  گوهر خردمندی و جایگاه  فرزانگی و باران  رحمت  بر مردم  و ابر     
حکمت بار و دریای پند و اندرز و وارث  پیشوایان  و گواه  بر امت  که  معصوم  و     
پاکند از هر گناه  و منزه  از هر نقص  و با فضیلت  و مقرب  درگاه  خدا و پاکیزه  از     
پلیدی آنچنانکه  به  ارث  دادی به  او علم  قرآن  را و الهام  کردی او را فرجام  داوری     
و سخنوری و نصب  کردی او را نشانه ای برای اهل  قبله  خود و قرین  ساختی طاعت  او را     
به  پیروی خودت  و واجب  نمودی دوستی او را بر همه  آفریدگانت  خدایا چنانکه      
بازگشت  نمود نیکویی و بی آلایشی در یگانگی تو و نابود کرد کسانیکه  فرو رفته  بودند     
در تشبیه  تو به  مخلوق ؟ و طرفداری و حمایت  کرد از اهل  ایمان  به  تو پس  رحمت      
فرست  پروردگارا بر او رحمتی که  او را به  مقام  خاشعان  رساند و بالا برد او را در     
بهشت  به  درجه  جدش  خاتم  پیغمبران  و برسان  او را از جانب  ما تحیت  و سلام  و عطا     
کن  از آستان  خودت  در دوستی او بخشش  فزون  و احسان  و آمرزش  و خوشنودی را زیرا     
تویی صاحب  فضل  و رحمت  بزرگ  و نعمتی گرانمایه      
ای همیشه  ای پاینده  ای زنده  ای پایدار ای برطرف  کننده  گرفتاری و اندوه  و ای     
گشاینده  غم  و ای برانگیزنده  رسولان  و ای که  وعده هایت  همه  راست  است  و ای زنده      
که  نیست  معبودی جز تو توسل  جویم  به  درگاهت  و به  حبیب  و دوست  تو محمد و وصی     
محمد علی پسر عمش  و دامادش  بر دخترش  آنکه  پایان  دادی بوسیله  آن  دو شریعت ها     
را و گشودی به  آن  دو در فهم  تأویل  و پیش  درآمد و رازهای قرآن  را درود فرست  به      
آن  دو یک  نوع  درودی که  گواهش  باشند اولین  و آخرین  و آنهایند موجب  نجات      
دوستان  و شایستگان  و توسل  جویم  به  فاطمه  زهرا مادر ائمه  و امام  راهنمایان  و     
بانوی بانوان جهانیان که شفاعت کنند درباره شیعیان اولادش که پاکند همه و رحمت
فرست  بر او رحمت  همیشگی و پایان ناپذیر جاویدان  تا پایان  روزگار و توسل  جویم  به      
درگاه  تو به  حسن  آن  پسندیده  پاک  و پاکیزه  و حسین  ستم دیده  پسندیده  نیک  پرهیزکار     
دو آقای جوانان  اهل  بهشت  و دو بهترین  امام  خیرخواه  دو پاکیزه  دو پرهیزکار دو     
آقای با نظیف  و پاک  دو شهید و دو ستم دیده  دو کشته  شده  در راه  حق  درود فرست  بر     
آن  دو تا برآید آفتاب  و فرو شود درودی پیوسته  و پشت  سر هم  و توسل  می جویم      
بدرگاه  تو به  علی بن  الحسین  آقای عابدان  و مستور از ترس  ستمکاران  و به  محمد بن      
علی باقر آن  امام  پاک  و نور درخشان  آن  دو امام  بزرگ  کلید برکت ها و دو چراغ      
تاریکیها و درود فرست  بر آن  دو بزرگوار تا درآید شب  و روشن  شود روز رحمتی در     
صبح  و شام  و توسل  می جویم  به  تو به  جعفر بن  محمد آن  راستگوی از طرف  خدا و گویا و     
سخنور در دانش  خدا به  موسی بن  جعفر بنده  شایسته  در خود و آن  وصی خیرخواه  که  هر     
دو امام  و راهنما و راه  یافته  و وافی و کافی بودند درود فرست  بر آن  دو بزرگوار     
تا تسبیح  گوید تو را فرشته  و به  حرکت  درآید برای تو چرخی درودی که  برایت  و     
افزون  شود و فانی و نابود نشود هرگز و توسل  می جویم  به  تو به  علی بن  موسی الرضا و     
به  محمد بن  علی مرتضی دو امام  پاکیزه  و برگزیده  درود بر آن  دو امام  بزرگوار تا     
روشن  باشد بامدادی و دائم  و باقی است  درودی که  برافرازد آن  دور بسوی خوشنودیت      
در مراتب  اعلی از بهشت  تو و توسل  می جویم  بدرگاه  تو به  علی بن  محمد رهبر و حسن      
بن  علی آن  دو راهنما و آن  دو قیام  کنندگان  به  امر بندگانت  و آزموده  به  رنج  و     
سختیهای هول انگیز و پر هراس  و آن  دو شکیبا در مقابل  کینه های لغزاننده  رحمت      
فرست  بر آنها معادل  پاداش  صابران  و برابر ثواب  رستگاران  درودی که  آماده  کنند     
برای آنها مقام  بلندی را و توسل  می جویم  به  تو ای پروردگار به  امام  ما و محقق      
زمان  ما آن  روز وعده  داده  شده  و آن  گواه  گواهی شده  و آن  نور درخشنده تر و تابش      
روشن تر و آن  یاری شده  به  رعب  و ترس  و پیروز یافته  با سعادت  درود فرست  بر او     
به  تعداد میوه ها و برگهای درخت  و اجزاء ریگها به  شماره  موها و گرگ ها و به  عدد     
آنچه  فراگیرد به  او دانش  تو و بشمارد کتاب  (تدوین  و تکوین  تو) رحمتی که  غبطه      
خورند بدان  اولین  و آخرین  خدایا محشور نما ما را در گروه  او و نگاه  بدار ما را     
بر اطاعت  او و پاسداری نما به  دولت  او و هدیه  و تحفه  ده  به  ما به  ولایت  او و     
یاری کن  ما را بر دشمنان  ما به  عزت  او و قرار ده  ما را ای پروردگار از     
توبه کاران  ای مهربانترین  مهربانان  خدایا براستی ابلیس  متمرد و سرکش  لعنتی     
همانا از تو نظر خواست  برای گمراه  نمودن  خلقت  و تو مهلت  دادی او را و از تو     
فرصت  خواسته  برای گمراه  کردن  بندگانت  پس  مهلتش  دادی از جهت  دانش  قدیمت      
درباره  او و اکنون  آشیانه  گروه  و لشکر او و زیاده  شده  و ازدحام  کرده  سپاهیانش  و     
پراکنده  شدند دعوت  کنندگان  او در اطراف  زمین  و مبلغین  او گمراه  کردند بندگان      
تو را دسته  دسته  و گروههای پراکنده  و حزبها و دسته جات  سرکش  و همانا خودت  وعده      
دادی به  کندن  ریشه  او و بر هم  زدن  دستگاهش  نابود نما اولادش  و سپاه  او و پاک      
گردان  کشورهای خود را از بدعتها و اختلافی که  به  وجود آورده  و راحت  کن  بندگان      
خود را از روشها و قیاسهایش  و قرار بده  روزگار بدی برای آنها و بگستران  عدل  خود     
را و پدید آر دین  خود را و نیرو ده  دوستانت  را و سست  نما دشمنانت  را و واگذار     
سرزمینهای شیطان  و سرزمینهای دوستانش  را به  اولیاء خود و جاویددار آنها را در     
دوزخ  و بچشان  آنها را از عذاب  دردناک  و مقرر دار لعنت های خود را که  به  ودیعت      
نهاده ای در جاهای نحس  آفرینش  و زشتیهای طبیعت  بر سر آنها فروبار که  موکل  بر     
آنها گردند و جاری کردند در میان  آنها هر صبح  و شام  و هر چاشتگاه  و پسین      
پروردگارا عطا کن  به  ما در دنیا حسنه  و در آخرت  حسنه ای و نگهدار ما را به  رحمت      
خودت  از عذاب  آتش  ای مهربانترین  مهربانان       

منبع:سایت تبیان
 

/ 0 نظر / 154 بازدید